Jaarverslag 2020

Naam

Stichting Zendingswerk Middernachtsroep, Postbus 193, 3940 AD Doorn
Vestigingsadres: van Bennekomweg 60, 3941 RK Doorn

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nr. 41166018
RSIN nummer: 002818668

Contactgegevens

Stichting Zendingswerk Middernachtsroep, Postbus 193, 3940 AD Doorn
tel. 0343-477288
website: www.middernachtsroep.nl
e-mail: info@middernachtsroep.nl

Bestuursleden in 2020

Gerrit van Koppen (voorzitter), Aart Haverkamp (secretaris), Berend de Wit (penningmeester), Andreas Versteeg (adjunct) en Jonathan Malgo (algemeen secundus). De bestuursleden doen dit werk op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Beleidsplan van de Middernachtsroep

Doel van de stichting is het verspreiden van het evangelie zowel in als buiten Nederland.
Dit doet zij door:

  • Het uitgeven van tijdschriften
  • Het uitgeven van boeken
  • Het uitzenden van zendelingen
  • Radio-uitzendingen
  • Houden van samenkomsten
  • Het ondersteunen van diverse projecten in Israël en elders in de wereld
  • Het plaatsen van preken en projecten op Facebook
  • manier van geldwerven: (door giften, schenkingen en legaten) via onze tijdschriften en de website werven we voor diverse projecten. Ook de verkoop van boeken en de Israëlkalender levert ons inkomsten op(We vragen geen abonnementsgeld voor onze maandbladen).
  • beheer vermogen: de reserve, verdeeld in onroerende en roerende goederen, wordt beheerd door het bestuur. Doordat we een woning en kantoor nodig hebben, bestaat het vermogen voor het merendeel uit onroerende goederen.
  • besteding vermogen: de gelden die voor de diverse projecten worden gegeven, worden maandelijks overgeboekt. Het is niet ons doel om winst te maken. Wel om een verantwoorde en daardoor een werkbare reserve op te bouwen.

Het beloningsbeleid

We hebben 2 medewerkers in vaste dienst die een salaris ontvangen. Berekening van salarissen en belasting en sociale lasten geschiedt door een accountantskantoor. Verder zijn er een aantal medewerkers die geheel vrijwillig meewerken en daarvoor alleen een reiskostenvergoeding ontvangen.

De doelstelling

Doel van de stichting is het verspreiden van het evangelie zowel in als buiten Nederland. Zoals in het beleidsplan verder is uitgewerkt: zie hiervoor het beleidsplan.
De gelden die voor projecten binnenkomen worden zonder aftrek van kosten overgeboekt.

Verslag van de onder verantwoordelijkheid van Middernachtsroep Nederland uitgeoefende activiteiten:

Het uitgeven van tijdschriften
Ook dit jaar gaven we de tijdschriften Middernachtsroep en Nieuws uit Israël uit. In het tijdschrift Middernachtsroep schrijven we over de actuele ontwikkelingen in de wereld in het licht van de Bijbel. Ook schrijven we over wat de Bijbel zegt over onze handel en wandel als christen in deze wereld. Zoals de naam al zegt, schrijven we in Nieuws uit Israël over de actuele ontwikkelingen in Israël. Nieuws en Bijbelse achtergronden die de media achterwege laten. Voor onze tijdschriften vragen we geen abonnementsgeld, maar een vrijwillige bijdrage op basis van een automatische incasso.

Het uitgeven van boeken en kalenders
Ook in de boeken die we uitgaven, staat het doel mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus en te wijzen op Zijn Wederkomst centraal. We hebben dit jaar o.a. uitgegeven: ‘Ik ben christen, waarom ben ik dan depressief?’ van Robert B. Somerville, ‘Doelwit Israël’ van Tim LaHaye e.a., ‘Handboek over de opname’ van Tim LaHaye e.a. en ‘Bethlehem – de kleinste stad met de grootste betekenis’ van Nathanael Winkler e.a.

Het ondersteunen van projecten
Vanuit Nederland zijn de volgende werkers uitgezonden: Tonnie de Jong, werkzaam in Riberalta/Bolivia en Jan Thijs Eisses en zijn gezin in Montevideo/Uruguay. Hun nieuwsbrieven kunt u elders op onze website lezen.

Radio-uitzendingen
Vanuit Nederland komen giften binnen ter ondersteuning van ons radiowerk in Zwitserland.

Bijeenkomsten
Verspreid over het jaar houden we diverse samenkomsten in Nederland. Verder hadden we in februari nog een Ontmoetingsweekend in Vierhouten. Centraal in deze samenkomsten staat altijd de boodschap van de wederkomst van Jezus Christus.

Projecten
We ondersteunen de hieronder vermelde projecten: 

Projecten in Europa
Het werk in Nederland (projectcode 7000 en 8000)
Elke maand verschijnt er een nieuw nummer van onze tijdschriften. We geven meerdere boeken per jaar uit, we versturen uw bestellingen en verzorgen zelf de administratie.

Ook geven wij financiële steun aan een aantal projecten in Israël zoals
Directe hulp in Israël (projectcode 4000)
Met dit project ondersteunen we verschillende kleinere projecten in Israël. Het kan gaan om een éénmalig project, maar ook om noodhulp.

De Israëlkalender. Ieder jaar geven we deze kalender uit met de bedoeling om op deze manier ons werk in Israël te promoten.

Onze projecten in Zuid-Amerika
Projectcode 5515 en 5000
Voor het Peetouderschap in Bolivia hebben we ook dit jaar weer geld ingezameld. We hebben daar een internaat met een bijbehorende school. Een deel van de kinderen woont hier permanent, bijvoorbeeld omdat de ouders in het Boliviaanse oerwoud leven. We vormen samen met deze kinderen een gezinnetje, we helpen ze bij het huiswerk en proberen hun te leren op christelijke manier met elkaar om te gaan.

Projectcode 6313
Voor Middernachtsroep in Uruguay is Jan-Thijs Eisses onder andere verantwoordelijk voor de administratie, het schriftelijk pastoraat en het onderhoud van het computernetwerk. Isabelle werkt mee bij de vertaling van tijdschriften en boeken in het Spaans.

Projectcode 6515
Op het internaat in Bolivia werkt Tonnie de Jong. Zij geeft les op de school van het internaat en begeleidt de kinderen die in het internaat wonen.

Download hieronder de Jaarcijfers 2021 en begroting 2022 in pdf: