U kunt het werk van Middernachtsroep op verschillende manieren financieel ondersteunen. Als u een specifiek project wilt ondersteunen, vermeld dan altijd welk project u wilt ondersteunen.

Uw gift kunt u overmaken ten name van Zendingswerk Middernachtsroep in Doorn op:

IBAN: NL52 INGB 0000 4092 00
BIC:   INGBNL2A

Voor de Belastingdienst zijn er twee soorten verschillende giften:

  • gewone giften
  • periodieke giften

Het belangrijkste verschil tussen beide type giften is dat gewone giften niet volledig aftrekbaar zijn bij de jaarlijkse invulling van uw inkomstenbelastingaangifte, maar periodieke giften wel voor 100%.

Gewone giften
In fiscale termen zijn gewone giften die u doet aan ANBI-organisaties, die niet vastliggen in een schriftelijke overeenkomst. Deze giften zijn op twee manieren beperkt aftrekbaar.

-Er geldt een drempel van 1% van uw belastbaar inkomen in box 1,2 en 3 met een minimum bedrag van € 60,–

-Er geldt een maximum van 10% van uw belastbaar inkomen in box 1,2 en 3

Dit houdt in dat van de giften die u geeft de eerste € 60,–, en afhankelijk van uw inkomen soms de eerste honderden euro’s niet aftrekbaar zijn in uw inkomstenbelastingaangifte.

Daarnaast zijn uw giften dus gebonden aan een maximum van 10%. En nu zegt u misschien: dat is geen probleem, want ik geef 10% of minder dan 10% van mijn inkomen aan giften. Maar uw belastbaar inkomen is uw inkomen verminderd met een aantal aftrekposten waaronder b.v. uw eventuele hypotheekaftrek. Dus zeker als u jaarlijks meerdere grote giften overmaakt aan meerdere ANBI organisaties, dit er voor kan zorgen dat niet al uw giften aftrekbaar zijn bij de invulling van uw belastingaangifte.

Periodieke giften
In fiscale termen zijn periodieke giften, die vastgelegd zijn in een schriftelijke overeenkomst met de ANBI organisatie aan wie u de giften wil geven over een periode van 5 jaar of voor onbepaalde tijd.
Per jaar wordt een bedrag vastgelegd van b.v. € 500,– voor 5 jaar, dus € 2.500,–. Er is géén voorwaarde gebonden aan een minimum of maximum bedrag. Afhankelijk van uw inkomen kunnen we ongeveer stellen dat u een jaarlijks belastingvoordeel hebt van 30% is € 150,–. Dat bedrag krijgt u dus van de belastingdienst terug!

De schriftelijke overeenkomst, ontworpen door de Belastingdienst, kunt U op de site van de belastingdienst downloaden, of we sturen U deze desgevraagd toe. U vult het formulier in (lees wel goed de toelichting) en wij vullen deze als organisatie aan met onze kenmerkgegevens. Na ondertekening door U en de organisatie is de zaak vastgelegd. Bij de invulling van uw belastingaangifte vermeld u bij de periodieke giften ons kenmerk.

Legaten
In uw testament kunt u een legaat opnemen, waarmee u uw bezittingen (of een deel daarvan) aan Middernachtsroep nalaat. Dit testament maakt u op via de notaris. Wij kunnen de daarvoor benodigde stukken aanleveren, zoals uittreksel Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten. Een voorbeeldtekst van een legaat in een testament is:

Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Stichting Zendingswerk Middernachtsroep, statutair gevestigd te LEIDEN en geregistreerd onder nummer 41166018 bij de Kamer van Koophandel Rijnland, een bedrag van EUR xxx,xx.